• Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice
 • Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice

Rada Dzielnicy X Liderem inwestycyjnym w Krakowie 2015-2018

Uchwały Rady Dzielnicy X 2011-2014

Wszystkie uchwały są do ściągnięcia w formacie .doc

Szukano: uchwał z sesji nr 41

+ nowe wyszukiwanie

 1. ws. przyjêcia planu finansowego Dzielnicy X na 2014 r., 15.01.2014, sesja nr 41.
 2. ws. wydania opinii dotycz±cej zbycia dzia³ek celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomo¶ci przy ulicy Warownej., 15.01.2014, sesja nr 41.
 3. ws. wydania opinii dotycz±cej wyra¿enia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czê¶æ powierzchni dachu budynku szko³y po³o¿onego przy ul. My¶lenickiej 112, z przeznaczeniem na dalsz± eksploatacjê istniej±cych stacji bazowych telefonii komórkowej wraz z urz±dzeniami steruj±cymi., 15.01.2014, sesja nr 41.
 4. ws. zaopiniowania projektu budowy chodnika w ramach przebudowy 
ul. Petra¿yckiego w Krakowie., 15.01.2014, sesja nr 41.
 5. ws. korekty listy rankingowej na 2014 rok zadañ powierzonych w zakresie "tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich" oraz "zieleñców i skwerów wraz z ma³± architektur±"., 15.01.2014, sesja nr 41.
 6. ws. przyst±pienia do udzia³u w "dzielnicowym” bud¿ecie partycypacyjnym 
w 2014 r., 15.01.2014, sesja nr 41.
 7. ws. korekty uchwa³y nr XIII/167/2011 z dnia 17.11.2011 roku w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadañ inwestycyjnych planowanych przez Radê Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2012-2014 z pó¼n. zm., 15.01.2014, sesja nr 41.
 8. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2014 rok., 15.01.2014, sesja nr 41.
 9. ws. podzia³u ¶rodków zabezpieczonych w Bud¿ecie Miasta Krakowa w 2014 r. na nagrody dla dzielnic w konkursie "P³aæ podatki w Krakowie"., 15.01.2014, sesja nr 41.
 10. ws. rozdysponowania ¶rodków w ramach zadañ powierzonych z zakresu budowy, modernizacji prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej 
i rekreacyjnej na 2014r., 15.01.2014, sesja nr 41.

Wyszukiwarka

Skorzystaj z poniższej wyszukiwarki, żeby wybrać interesujące Cię miesiące lub sesje Rady Dzielnicy X. Kliknij tutaj, żeby zobaczyć wszystkie uchwały z obecnej kadencji Rady.

Szukaj uchwał wg numeru sesji Rady Dzielnicy:

Szukaj uchwał wg daty:

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2018-2023.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2014-2018.

Ostatnia sesja Rady Dzielnicy X:
3 lipca 2020, 17:00, w Szkole Podstawowej nr 134 ul. Kłuszyńska 46

zobacz listę podjętych uchwał

Ogłoszenia

 

 

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Akceptuję