• Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice
 • Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice

Rada Dzielnicy X Liderem inwestycyjnym w Krakowie 2015-2018

Uchwały Rady Dzielnicy X 2011-2014

Wszystkie uchwały są do ściągnięcia w formacie .doc

Szukano: uchwał z sesji nr 25

+ nowe wyszukiwanie

 1. ws. zaopiniowania rozk³adu godzin pracy aptek krakowskich obowi±zuj±cego 
w 2013 roku, 15.10.2012, sesja nr 25.
 2. ws. wydania opinii dotycz±cej wyra¿enia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czê¶æ powierzchni dachu budynku szko³y po³o¿onego przy ulicy My¶lenickiej 112 oraz pomieszczenie na poddaszu, z przeznaczeniem na dalsz± eksploatacjê istniej±cych stacji bazowych telefonii komórkowej, 15.10.2012, sesja nr 25.
 3. listy rankingowej zadañ powierzonych w zakresie „prac remontowych szkó³ podstawowych, gimnazjów i przedszkoli” na 2013 rok, 15.10.2012, sesja nr 25.
 4. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2012 rok, 15.10.2012, sesja nr 25.
 5. ws. listy rankingowej zadañ powierzonych na 2013 rok z zakresu prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia, 15.10.2012, sesja nr 25.
 6. ws. zaopiniowania dokumentacji projektowej odwodnienia terenu przy 
ul. Wa¿ewskiego i ul. Takliñskiego, 15.10.2012, sesja nr 25.
 7. ws. zaopiniowania dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Kostrzewskiego 
w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika wraz z odwodnieniem, o¶wietleniem, przek³adk± koliduj±cego uzbrojenia, 15.10.2012, sesja nr 25.
 8. ws. listy rankingowej zadañ powierzonych na 2013 rok w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z o¶wietleniem, 15.10.2012, sesja nr 25.
 9. ws. po³±czenia ¶rodków finansowych w ramach zadañ powierzonych na 2013 rok w zakresie "tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich" oraz "zieleñców i skwerów wraz z ma³± architektur±"., 15.10.2012, sesja nr 25.
 10. ws. listy rankingowej na 2013 rok zadañ powierzonych w zakresie "tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich” oraz „zieleñców i skwerów wraz 
z ma³± architektur±", 15.10.2012, sesja nr 25.
 11. ws. wydania opinii dotycz±cej sprzeda¿y czê¶ci dzia³ek celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomo¶ci s±siedniej przy ulicy Narvik, 15.10.2012, sesja nr 25.
 12. ws. wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radê Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2013-2014, 15.10.2012, sesja nr 25.
 13. ws. korekty uchwa³y nr XXIV/254/2012 z dnia 13 wrze¶nia 2012 r. w sprawie wniosku dotycz±cego zmian w Bud¿ecie Miasta Krakowa na 2012r., 15.10.2012, sesja nr 25.
 14. ws. zmian w planie finansowym Dzielnicy X na 2012 r., 15.10.2012, sesja nr 25.
 15. ws. wniosku dotycz±cego zmian w Bud¿ecie Miasta Krakowa na 2012 r., 15.10.2012, sesja nr 25.
 16. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na nastêpny okres (znak sprawy: ML-02.7123.284.2012.UW), 15.10.2012, sesja nr 25.
 17. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na nastêpny okres (znak sprawy: ML-02.7123.267.2012.UW), 15.10.2012, sesja nr 25.
 18. korekty uchwa³y nr XXII/243/2012 w sprawie podzia³u ¶rodków na zadania powierzone z zakresu budowy, modernizacji prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 2013 rok., 15.10.2012, sesja nr 25.

Wyszukiwarka

Skorzystaj z poniższej wyszukiwarki, żeby wybrać interesujące Cię miesiące lub sesje Rady Dzielnicy X. Kliknij tutaj, żeby zobaczyć wszystkie uchwały z obecnej kadencji Rady.

Szukaj uchwał wg numeru sesji Rady Dzielnicy:

Szukaj uchwał wg daty:

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2018-2023.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2014-2018.

Ostatnia sesja Rady Dzielnicy X:
3 lipca 2020, 17:00, w Szkole Podstawowej nr 134 ul. Kłuszyńska 46

zobacz listę podjętych uchwał

Ogłoszenia

 

 

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Akceptuję