• Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice
 • Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice

Rada Dzielnicy X Liderem inwestycyjnym w Krakowie 2015-2018

Uchwały Rady Dzielnicy X 2011-2014

Wszystkie uchwały są do ściągnięcia w formacie .doc

Szukano: uchwał z lipca 2013 roku

+ nowe wyszukiwanie

 1. ws. wstêpnej listy rankingowej proponowanych zadañ powierzonych w zakresie "prac remontowych szkó³ podstawowych, gimnazjów i przedszkoli” w 2014 roku, 04.07.2013, sesja nr 35.
 2. ws. podzia³u ¶rodków finansowych przeznaczonych na zadania priorytetowe Dzielnicy X na 2014 rok, 04.07.2013, sesja nr 35.
 3. ws. przyst±pienia do otwartego konkursu ofert organizowanego w ramach "Rocznego programu wspó³pracy samorz±du Miasta Krakowa z organizacjami pozarz±dowymi oraz innymi podmiotami prowadz±cymi dzia³alno¶æ po¿ytku publicznego” w I i II pó³roczu 2014 roku, 04.07.2013, sesja nr 35.
 4. ws. zmiany zakresu rzeczowego zadania priorytetowego na 2013 rok pn. "Organizacja imprez osiedla Opatkowice dla SP nr 134 i Przedszkola nr 145”, 04.07.2013, sesja nr 35.
 5. ws. korekty listy zadañ powierzonych z zakresu prac remontowych szkó³ podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na 2013 rok, 04.07.2013, sesja nr 35.
 6. ws. korekty listy zadañ powierzonych z zakresu prac remontowych szkó³ podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na 2013 rok, 04.07.2013, sesja nr 35.
 7. ws. wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radê Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2013-2014, 04.07.2013, sesja nr 35.
 8. ws. przesuniêcia ¶rodków przeznaczonych na zadania inwestycyjne z listy ulic do budowy i dobudowy o¶wietlenia na 2013 rok w ramach zadañ powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z o¶wietleniem na 2013 rok, do zadañ bie¿±cych umieszczonych na li¶cie rankingowej zadañ powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodni, 04.07.2013, sesja nr 35.
 9. ws. przesuniêcia ¶rodków z zadania inwestycyjnego umieszczonego na li¶cie zadañ powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z o¶wietleniem na 2013 rok, do zadañ bie¿±cych umieszczonych na li¶cie rankingowej zadañ powierzonych 
z zakresu prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia na 2013 rok, 04.07.2013, sesja nr 35.
 10. ws. korekty uchwa³y nr XV/190/2012 z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radê Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2012-2013 z pó¼n. zm., 04.07.2013, sesja nr 35.
 11. ws. korekty uchwa³y nr XXIX/308/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radê Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2013-2015, 04.07.2013, sesja nr 35.
 12. ws. korekty listy zadañ powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia na 2013 rok, 04.07.2013, sesja nr 35.
 13. ws. wydania opinii dotycz±cej zbycia czê¶ci dzia³ki celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomo¶ci s±siedniej przy ulicy Eibischa, 04.07.2013, sesja nr 35.
 14. ws. korekty uchwa³y nr XXXIV/353/2013 z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radê Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2014-2015, 04.07.2013, sesja nr 35.
 15. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na nastêpny okres (znak sprawy: ML-02.7123.182.2013.UW), 04.07.2013, sesja nr 35.
 16. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego w budynku przy ul. Sadowej w Wieliczce na nastêpny okres (znak sprawy: ML-02.7123.16.2013.UW), 04.07.2013, sesja nr 35.
 17. ws. podzia³u ¶rodków na zadania powierzone z zakresu budowy, modernizacji prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej 
na 2014 rok, 04.07.2013, sesja nr 35.
 18. ws. realizacji zadañ powierzonych w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeñstwa "Bezpieczny Kraków” na 2014 rok, 04.07.2013, sesja nr 35.

Wyszukiwarka

Skorzystaj z poniższej wyszukiwarki, żeby wybrać interesujące Cię miesiące lub sesje Rady Dzielnicy X. Kliknij tutaj, żeby zobaczyć wszystkie uchwały z obecnej kadencji Rady.

Szukaj uchwał wg numeru sesji Rady Dzielnicy:

Szukaj uchwał wg daty:

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2018-2023.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2014-2018.

Ostatnia sesja Rady Dzielnicy X:
3 lipca 2020, 17:00, w Szkole Podstawowej nr 134 ul. Kłuszyńska 46

zobacz listę podjętych uchwał

Ogłoszenia

 

 

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Akceptuję