• Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice
 • Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice

Rada Dzielnicy X Liderem inwestycyjnym w Krakowie 2015-2018

Uchwały Rady Dzielnicy X 2011-2014

Wszystkie uchwały są do ściągnięcia w formacie .doc

Szukano: uchwał z września 2011 roku

+ nowe wyszukiwanie

 1. ws. projektu planu finansowego Dzielnicy X na 2012 rok, 27.09.2011, sesja nr 10.
 2. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2011 rok, 27.09.2011, sesja nr 10.
 3. ws. korekty uchwa³y nr IX/107/2011 z 29 sierpnia 2011 roku w sprawie podzia³u ¶rodków na zadania powierzone z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 2012 rok, 27.09.2011, sesja nr 10.
 4. ws. rozdysponowania pozosta³ych ¶rodków w ramach zadañ powierzonych 
z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 2011 rok. , 27.09.2011, sesja nr 10.
 5. ws. rozdysponowania dodatkowych ¶rodków priorytetowych na 2012 rok, 27.09.2011, sesja nr 10.
 6. ws. zmian w planie finansowym Dzielnicy X na 2011 rok, 27.09.2011, sesja nr 10.
 7. ws. wniosku dotycz±cego zmian w Bud¿ecie Miasta Krakowa na 2011 rok, 27.09.2011, sesja nr 10.
 8. ws. listy rankingowej zadañ powierzonych na 2012 rok z zakresu prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia, 27.09.2011, sesja nr 10.
 9. ws. listy rankingowej zadañ powierzonych na 2012 rok w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z o¶wietleniem, 27.09.2011, sesja nr 10.
 10. ws. po³±czenia ¶rodków finansowych w ramach zadañ powierzonych na 2012 rok w zakresie "tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich" oraz "zieleñców i skwerów wraz z ma³± architektur±", 27.09.2011, sesja nr 10.
 11. ws. listy rankingowej na 2012 rok zadañ powierzonych w zakresie "tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich" oraz "zieleñców i skwerów wraz 
z ma³± architektur±", 27.09.2011, sesja nr 10.
 12. ws. zabezpieczenia ¶rodków na wykup dzia³ek koniecznych do realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. M±czyñskiego” w Bud¿ecie Miasta Krakowa na 2012 rok, 27.09.2011, sesja nr 10.
 13. ws. zwiêkszenia czêstotliwo¶ci kursów autobusów linii nr 151 i nr 451, 27.09.2011, sesja nr 10.
 14. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego przy ul. Borkowskiej w Krakowie na czas oznaczony (znak sprawy: ML-02.7123.155.2011.UW), 27.09.2011, sesja nr 10.
 15. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego przy ul. Borkowskiej w Krakowie na nastêpny okres 
(znak sprawy: ML-02.7123.189.2011.UW), 27.09.2011, sesja nr 10.
 16. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na nastêpny okres 
(znak sprawy: ML-02.7140.409.2011.UW), 27.09.2011, sesja nr 10.
 17. ws. zaopiniowania rozk³adu godzin pracy aptek krakowskich obowi±zuj±cego 
w 2012 roku, 27.09.2011, sesja nr 10.
 18. ws. korekty uchwa³y nr VIII/102/2011 z 7 lipca 2011 roku w sprawie podzia³u ¶rodków w ramach zadañ powierzonych w zakresie problematyki osób niepe³nosprawnych na 2012 rok, 27.09.2011, sesja nr 10.
 19. ws. rozdysponowania pozosta³ych ¶rodków w ramach zadañ powierzonych 
w zakresie problematyki osób niepe³nosprawnych na 2011 rok, 27.09.2011, sesja nr 10.
 20. ws. realizacji zadañ powierzonych w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeñstwa "Bezpieczny Kraków" na 2012 rok, 27.09.2011, sesja nr 10.
 21. ws. zmiany projektów rozk³adów jazdy i tras linii autobusowych nr 175 i nr 235, 27.09.2011, sesja nr 10.
 22. ws. korekty listy rankingowej zadañ powierzonych w zakresie prac remontowych szkó³ podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na 2011 rok, 27.09.2011, sesja nr 10.
 23. ws. korekty wstêpnej listy rankingowej prac remontowych placówek o¶wiatowych do wykonania w 2012 roku przyjêtej uchwa³± nr VIII/97/2011 
z dnia 7 lipca 2011 rok, 27.09.2011, sesja nr 10.
 24. ws. przeniesienia ¶rodków z zadañ powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia do zadañ powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z o¶wietleniem na 2012 rok, 27.09.2011, sesja nr 10.
 25. ws. zaopiniowania dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Cha³ubiñskiego na odcinku od ul. K±pielowej do granicy Miasta Krakowa, 27.09.2011, sesja nr 10.
 26. ws. wydania opinii dotycz±cej mo¿liwo¶ci zbycia czê¶ci dzia³ek u zbiegu ulic Zakopiañskiej i Ciechociñskiej, 27.09.2011, sesja nr 10.

Wyszukiwarka

Skorzystaj z poniższej wyszukiwarki, żeby wybrać interesujące Cię miesiące lub sesje Rady Dzielnicy X. Kliknij tutaj, żeby zobaczyć wszystkie uchwały z obecnej kadencji Rady.

Szukaj uchwał wg numeru sesji Rady Dzielnicy:

Szukaj uchwał wg daty:

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2018-2023.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2014-2018.

Ostatnia sesja Rady Dzielnicy X:
3 lipca 2020, 17:00, w Szkole Podstawowej nr 134 ul. Kłuszyńska 46

zobacz listę podjętych uchwał

Ogłoszenia

 

 

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Akceptuję