• Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice
 • Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice

Rada Dzielnicy X Liderem inwestycyjnym w Krakowie 2015-2018

Uchwały Rady Dzielnicy X 2011-2014

Wszystkie uchwały są do ściągnięcia w formacie .doc

Szukano: uchwał z kwietnia 2011 roku

+ nowe wyszukiwanie

 1. ws. zmiany operatora Orlika przy ulicy Fortecznej w Krakowie, 05.04.2011, sesja nr 4.
 2. ws. wyboru Przewodnicz±cego Komisji Planowania Przestrzennego, 12.04.2011, sesja nr 5.
 3. ws. rezygnacji z funkcji Wiceprzewodnicz±cego Komisji Zdrowia i Pomocy Spo³ecznej, 12.04.2011, sesja nr 5.
 4. ws. wyboru Przewodnicz±cego i Wiceprzewodnicz±cego Komisji Bezpieczeñstwa, 12.04.2011, sesja nr 5.
 5. ws. korekty listy rankingowej zadañ powierzonych w zakresie prac remontowych szkó³ podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na 2011 rok, 12.04.2011, sesja nr 5.
 6. ws. rocznego planu pracy Komisji Edukacji Rady Dzielnicy X Swoszowice na 2011 rok, 12.04.2011, sesja nr 5.
 7. ws. korekty listy zadañ powierzonych z zakresu budowy, modernizacji prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 2011 rok, 12.04.2011, sesja nr 5.
 8. ws. przyjêcia sprawozdania z dzia³alno¶ci merytorycznej Zarz±du oraz z realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy X za rok 2010, 12.04.2011, sesja nr 5.
 9. ws. zmiany uchwa³y nr XLIX/468/2010 w sprawie podzia³u ¶rodków przeznaczonych na zadania priorytetowe Dzielnicy X na 2011 rok oraz uchwa³y nr III/38/2011 z 1 marca 2011 r. w sprawie korekty listy zadañ priorytetowych na 2011r., 12.04.2011, sesja nr 5.
 10. ws. rozdysponowania dodatkowych ¶rodków priorytetowych na 2011 r., 12.04.2011, sesja nr 5.
 11. ws. rocznego planu pracy Komisji Sportu Rady Dzielnicy X Swoszowice na 2011r., 12.04.2011, sesja nr 5.
 12. ws. korekty listy zadañ powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia na 2011 r., 12.04.2011, sesja nr 5.
 13. ws. deklaracji finansowania zadañ powierzonych znajduj±cych siê na li¶cie rankingowej z zakresu prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia na 2011 r. w roku 2012, 12.04.2011, sesja nr 5.
 14. ws. listy zadañ powierzonych na 2011 rok wytypowanych do budowy i dobudowy o¶wietlenia na terenie Dzielnicy X, 12.04.2011, sesja nr 5.
 15. ws. deklaracji finansowania zadania powierzonego znajduj±cego siê na li¶cie rankingowej w zakresie "tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich" oraz "zieleñców i skwerów wraz z ma³± architektur±" na 2011r., 12.04.2011, sesja nr 5.
 16. ws. korekty listy rankingowej zadañ powierzonych w zakresie "tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich" oraz "zieleñców i skwerów wraz z ma³± architektur±" na 2011 r., 12.04.2011, sesja nr 5.
 17. ws. zmiany zakresu wykonania zadania powierzonego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi technicznej wzd³u¿ ulicy Zakopiañskiej na odcinku od ul. Poroniñskiej do ul. Opatkowickiej" znajduj±cego siê na li¶cie rankingowej zadañ powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia na 2011r., 12.04.2011, sesja nr 5.
 18. ws. zaopiniowania inwestycji pn. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku us³ugowego na budynek mieszkalny, wielorodzinny (6 mieszkañ), z gara¿ami podziemnymi z budow± zjazdu z ul. Kokosowej oraz z infrastruktur± techniczn± (w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej) przy ul. Kokosowej w Krakowie", 12.04.2011, sesja nr 5.
 19. ws. zaopiniowania inwestycji pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z us³ugami, gara¿em podziemnym przy ulicy Zakopiañskiej w Krakowie oraz przebudow± zjazdu", 12.04.2011, sesja nr 5.
 20. ws. przeniesienia pozosta³ych ¶rodków z zadañ powierzonych w ramach budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z o¶wietleniem na 2011 r. do zadañ powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia na 2011 r., 12.04.2011, sesja nr 5.
 21. ws. przeznaczenia dzia³ki nr 263/374 obr. 69 jedn. ewid. Podgórze przy ulicy Kostrzewskiego na teren zielony, 12.04.2011, sesja nr 5.
 22. ws. korekty uchwa³y nr L/486/2010 z 13 lipca 2010 r. w sprawie podzia³u ¶rodków na realizacjê zadañ powierzonych w zakresie "lokalnych wydarzeñ kulturalnych" na 2011 r., 12.04.2011, sesja nr 5.
 23. ws. uzasadnienia do zadania powierzonego pn. "Rozbudowa ulicy Zakarczmie - projekt" znajduj±cego siê na li¶cie rankingowej zadañ powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia na 2011 rok i przewidzianego do realizacji w roku 2012, 12.04.2011, sesja nr 5.

Wyszukiwarka

Skorzystaj z poniższej wyszukiwarki, żeby wybrać interesujące Cię miesiące lub sesje Rady Dzielnicy X. Kliknij tutaj, żeby zobaczyć wszystkie uchwały z obecnej kadencji Rady.

Szukaj uchwał wg numeru sesji Rady Dzielnicy:

Szukaj uchwał wg daty:

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2018-2023.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2014-2018.

Ostatnia sesja Rady Dzielnicy X:
3 lipca 2020, 17:00, w Szkole Podstawowej nr 134 ul. Kłuszyńska 46

zobacz listę podjętych uchwał

Ogłoszenia

 

 

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Akceptuję