• Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice
 • Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice

Rada Dzielnicy X jest również dostępna na Facebooku

Konsultacje społeczne projektu koncepcyjnego pn.: „Budowa wiaduktu w ciągu 
ul. Fredry nad linią kolejową nr 94”

dodano: 12.6.2021, 17:09 · Kategorie: Ogłoszenia, Ogłoszenia miejskie

Prezydent Miasta Krakowa, zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych projektu koncepcyjnego pn.: „Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94”

Opracowanie projektu koncepcyjnego dla ww. zadania będzie umożliwiać podjęcie w przyszłości działań, których efektem będzie realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. Przedstawione rozwiązania sytuacyjne zapewniają geometrię dostosowaną do ruchu pojazdów komunikacji miejskiej oraz utrzymania połączenia pieszego i rowerowego.

Koncepcja sporządzana jest w związku z planowanym zwiększeniem częstotliwości kursowania pociągów oraz rozwojem terenów w rejonie ul. Fredry, w szczególności zabudowy mieszkaniowej, która niesie za sobą większą liczbę uczestników ruchu. Obszar ten, w związku z realizowanymi inwestycjami kolejowymi powinien mieć zapewnioną odpowiednią obsługę komunikacyjną między innymi poprzez poprawę przepustowości w zakresie przekroczenia linii kolejowej oraz powiązania z układem drogowym.

Konsultacje prowadzone są przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Opracowanie poddane konsultacjom wraz z formularzem konsultacyjnym dostępne jest:

Konsultacje przeprowadzane będą w dniach 10 czerwca 2021 r. – 2 lipca 2021 r.

Uwagi do opracowania można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie „Obywatelski Kraków” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2021 r. poprzez:

 • przesłanie w formie skanu / zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: gk.umk@um.krakow.pl
 • pocztą tradycyjną na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków,
 • przesłanie przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem: „Konsultacje – Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94”.
 • dostarczenie osobiście do siedziby Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa – ul. Wielopole 17a, pok. 216.

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych przewidziano dyżury telefoniczne eksperta pod numerem telefonu 12 616 87 65 (kontakt ze strony Zamawiającego – Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa):

 • w dniu 25 czerwca 2021 r., w godzinach 10:00-12:00,
 • w dniu 30 czerwca 2021 r., w godzinach 17:00-19:00,

oraz spotkania z mieszkańcami:

 • w dniu 23 czerwca 2021 r. o godzinie 17:00, które odbędzie się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W celu wzięcia udziału w spotkaniu konieczne jest przesłanie zgłoszenia na adres mailowy piotr.potoczek@um.krakow.pl w terminie do 21 czerwca 2021 r. (w tytule podać: FREDRY – spotkanie). Link do spotkania zostanie przesłany zainteresowanym osobom w dniu 23 czerwca 2021 r.,
 • w dniu 28 czerwca 2021 r. o godzinie 17:00, które odbędzie się w formie stacjonarnej z zachowaniem reżimu sanitarnego (dystans społeczny – 1,5 m, dezynfekcja, maseczki) w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 56 przy ulicy Fredry 65-71 w Krakowie (limit 150 osób).

Ponadto, w ramach prowadzonych konsultacji, w dniach od 24.06.2021 r. do 30.06.2021 r. możliwe będzie zadawanie pytań w formie elektronicznej na adres: piotr.potoczek@um.krakow.pl

Ostatnia sesja Rady Dzielnicy X:
17 stycznia 2022 r., 18:00, w siedzibie Rady Dzielnicy X, ul. Inicjatywy Lokalnej 5, w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

zobacz projekt porządku obrad Zobacz projekt porządku obrad
zobacz skany projektów uchwał Zobacz skany projektów uchwał

Centrum Kultury Podgórza Karta Krakowska Budżet obywatelski

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Akceptuję